A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Ulgi w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Real estate tax relief for non-entrepreneurs

Kogo dotyczy

Podatnicy - osoby nieprowadzące działalności gospodarczej ani działalności rolniczej. Uzasadnienie prośby o udzielenie pomocy powinno zawierać wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego Należy wskazać rodzaj ulgi o którą wnioskodawca się ubiega (rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty podatku/zaległości podatkowej bądź umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę/opłaty prolongacyjnej).

Czas realizacji

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. (art. 139 – 140 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 1325 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Podanie z uzasadnieniem zawierające następujące dane: Oznaczenie strony składającej wniosek (nazwa/adres/PESEL) oraz organu do którego jest wznoszony (Prezydent Miasta Żory).

Warunkiem koniecznym do otrzymania ulgi jest złożenie wniosku i wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Przez ważny interes rozumiemy stan oczekiwania, określona potrzeba zachowania posiadanych już korzyści lub wyczekiwania na pojawienie się pewnego dobra. Interes publiczny należy rozumieć jako dyrektywę postępowania, nakazującą mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa lub danej społeczności lokalnej 9jednostki samorządu terytorialnego) takich jak: sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy publicznej, sprawność działania aparatu państwowego itp. Zasadniczy wpływ na sprecyzowanie omawianych pojęć ma orzecznictwo sądowe. W szeregu orzeczeń sąd, rozpatrując konkretne sprawy, wskazywał na przesłanki, których wstąpienie świadczyło o istnieniu "ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego". Na podstawie analizy orzecznictwa można wskazać na kilka głównych tez, precyzujących te niedookreślone pojęcia: ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku. Przesłanka "ważnego interesu podatnika" obejmuje "zagrożenie egzystencji" podatnika.


Wymagane załączniki: Oświadczenie o stanie majątkowym

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta w Żorach, ul. Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

Art. 67 a , 207– Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U z 2020 poz. 1325 ze zm), · Art. 18 ust. 1ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U z 2020 r. poz. 23 ),

Uwagi

Uzasadnienie prośby o udzielenie pomocy powinno zawierać wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego

Druki do pobrania© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.23
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij