A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych Access to data from the Register of Personal Identity Cards

Kogo dotyczy

Osoby lub podmioty zainteresowane uzyskaniem danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Czas realizacji

Niezwłocznie do 3 dni, jednak w sprawie wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż do miesiąca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych;
2. Dowód wniesienia opłaty - może mieć postać wydruku lub potwierdzającego dokonanie operacji bankowej pliku, generowanego elektronicznie z systemu bankowego;
3. Kopie dokumentów potwierdzających interes prawny.

Opłaty

Opłata skarbowa: - 17zł - od pełnomocnictwa - jeżeli strona działa przez pełnomocnika, którą należy uiścić w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389
Inne opłaty: - 31 zł - za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby, którą należy uiścić w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 71 1050 1070 1000 0023 0286 4679.

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia danych następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych,
Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
Rozporządzenie RM z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi

Do korzystania z nieodpłatnego udostępnienia danych w trybie jednostkowym są uprawnione: 1)organy prokuratury; 2) organy Policji; 3)Komendant Główny Straży Granicznej; 4)Szef Służby Wywiadu Wojskowego; 5)Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 6)organy Służby Celnej; 7)Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; 8)Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 9)Szef Agencji Wywiadu; 10)Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 11)Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 12)wywiad skarbowy; 13)sądy; 14) inne podmioty - realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne. Do korzystania z udostępnienia odpłatnie danych w trybie jednostkowym uprawnione są inne podmioty (nierealizujące zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych) - jeżeli: - wykażą interes prawny lub - wykażą interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby, lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne.

Druki do pobrania

© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24