A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Żorska Karta Duża Rodzina Żory Large Family Card

Kogo dotyczy

Program adresowany jest do „rodzin wielodzietnych”. Poprzez „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę składającą się z rodziców lub opiekunów prawnych ( z jednego rodzica, opiekuna prawnego ), której członkowie są zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Żory oraz mającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: a) w wieku do ukończenia 18. roku życia; b) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej; c) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto poprzez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę zastępczą bez względu na ilość dzieci.

Czas realizacji

Karty wydawane są bezpośrednio na miejscu, natomiast w nielicznych przypadkach do kilku dni.

Wymagane dokumenty

Rodzice / opiekunowie / pełnoletni członkowie rodziny wielodzietnej:

1. Wniosek o wydanie Żorskiej Karty Duża Rodzina.

2. Dowód osobisty.


Punkty partnerskie:

1. Formularz uczestnictwa w programie Żorska Karta Duża Rodzina dla punktu partnerskiego.

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

n/d

Podstawa prawna

UCHWAŁA nr 496/XLV/2010 Rady Miasta Żory z dnia 25.03.2010 r w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Żory programu „Duża Rodzina”.

Uwagi

Wydział merytoryczny: Wydział Polityki Społecznej
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24