A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Kogo dotyczy

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym, czyli osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które są właścicielami gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej
1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, zgodnie z przepisami o podatku rolnym.

Czas realizacji

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:
  1. w terminie od 1 do 28 lutego danego roku należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedzającego do 31 stycznia danego roku,
  2. w terminie od 1 do 31 sierpnia danego roku należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego danego roku do 31 lipca danego roku.
Zwrot wydatków na zakup paliwa dokonywany jest w terminach:
  • 1-30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1-31 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wymagane dokumenty

  • faktury VAT imienne wystawione na osobę, która wnioskuje o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze (jeżeli kwota wydatku nie przekracza 450 zł, można przedstawić paragon fiskalny),
  • umowy zawartych dzierżaw,
  • oświadczenie dotyczące Klasyfikacji Działalności Rolnika (PKD),
  • oświadczenie złożone pod karą odpowiedzialności karnej o nienaruszaniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
  • hodowcy bydła muszą z biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzyskać zaświadczenie zawierające informacje o liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwrot akcyzy.

Opłaty

Brak opłat.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 846)
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24