A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Skargi Complaints

Kogo dotyczy

Skarżący

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Miejsce załatwienia sprawy: Prezydent Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25, I piętro, p. 100 (sekretariat), tel. 43-48-220 Przyjęcia stron: Prezydent Miasta- poniedziałki 1500 –1700, Zastępca Prezydenta Miasta- wtorki 1200-1400, piątki 1200-1400 . Lub wskazany przez PM Żory jeden z wydziałów UM Żory lub jednostka organizacyjna miasta. Kolegium Rady Miasta Żory Rynek 9, I piętro, p. 102, tel. 43-48-119, 43-48-115. Przyjęcia stron w poniedziałki 1600-1700.

Wymagane dokumenty

Pismo/Skarga w sprawie zaniedbania lub nienależytego wykonania zadania przez organy lub ich pracowników naruszające praworządność lub interesy skarżącego, a także na przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy. Wymagane załączniki: W zależności od tematu skargi.

Opłaty

Opłata skarbowa- brak
Inne opłaty- brak

Tryb odwoławczy

Jeżeli w toku postępowania wydana została decyzji to przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory. Od postanowień przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem PM Żory w terminie 14 dni chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Podstawa prawna

Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. DZ.U. z 1997, Nr 78, poz. 483. Art. 221-240, 253-256 Kodeksu postępowania administracyjnego DZ.U. z 2000 r, nr 98, poz. 1071 ze zm. Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji , przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków . DZ.U. z 2002 r, nr 5, poz. 46
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24