A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Deklaracja na podatek rolny Declaration for agricultural tax

Kogo dotyczy

Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących:

1) właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów stanowiących użytki rolne,

2) użytkownikami wieczystymi gruntów stanowiących użytki rolne,

3) posiadaczami gruntów będących użytkami rolnymi, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo

- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych: w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów PaństwowychCzas realizacji

Deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy składa się w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz deklaracji DR-1
Załącznik ZDR-1 Dane o nieruchomościach rolnych powinien zawierać informacje o jednej nieruchomości,
a zatem podatnik powinien wypełnić tyle załączników ile posiada nieruchomości. Za odrębną nieruchomość należy rozumieć nie tylko nieruchomość posiadającą odrębną księgę wieczystą, ale także nieruchomość posiadającą odrębny adres (miejsce położenia).
Załącznik ZDR-2 zawiera dane dotyczące zwolnień podatkowych (ulg), których podstawą prawną jest ustawa
o podatku rolnym. Załącznika Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZDR-2 podatnik nie wypełnia, jeśli nie korzysta ze zwolnień lub ulg podatkowych.

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1424 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.)
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3