A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydawanie zezwoleń na urządzenie zjazdu z drogi

Kogo dotyczy

Osoba lub firma starająca się o wydanie zezwolenia na urządzenie zjazdu z drogi

Czas realizacji

Termin załatwienia sprawy: Organy administracji publicznej obowiązane są do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 30 dniu

Wymagane dokumenty

Wniosek (podanie) powinien zawierać: · imię, nazwisko i adres lub nazwę i adres wnioskodawcy · określenie inwestycji · określenie włączenia się do ruchu drogowego (nazwa ulicy) ·określenie nr działek ewidencyjnych na których jest zlokalizowany zjazd. Wymagane załączniki: ·projekt zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją zjazdu – 2 egz. · kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości

Opłaty

Opłata skarbowa: Za wydanie niniejszej decyzji pobiera się opłatę w wysokości 82,00 zł (za wyjątkiem zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego) zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna

Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych , art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Uwagi

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury Miejskiej - Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24