A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Providing access to the district geodetic and cartographic resource

Kogo dotyczy

Wnioskodawcy

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki.

Szczegółowe informacje: Urząd Miasta Żory, ul. Aleja Wojska Polskiego 25, parter pok. 7, tel. 32 43 48 216

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Konieczne jest uzupełnienie „Formularza P” o załącznik:
- „P1-mapa” – w przypadku zamówienia mapy,
- „P2-BD EGiB” – w przypadku zamówienia bazy danych EGiB,
- „P3-GESUT” – w przypadku zamówienia bazy danych GESUT,
- „P4-BDOT500” – w przypadku zamówienia bazy danych BDOT500,
- „P5-RCN” – w przypadku zamówienia rejestru cen nieruchomości,
- „P6-raporty EGiB” – w przypadku zamówienia raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB,
- „P7-inne” – w przypadku zamówienia innych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Formularz P oraz wyżej wymienione załączniki znajdują się w pliku exel jako niezależne arkusze.
Druk do pobrania poniżej oraz w biurze obsługi klienta.

Opłaty

Opłata naliczana zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Opłata płatna na konto: Urząd Miasta Żory nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

Uwagi

Wniosek również można złożyć elektronicznie poprzez aplikację iWniosek dostępną pod adresem: http://iwniosek.geodezja.zory.pl
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24