A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Demolition permit decision

Kogo dotyczy

Właściciele obiektu do rozbiórki lub jego pełnomocnicy

Czas realizacji

Nie dłużej niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku w urzędzie (z wyłączeniem terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu). Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, III piętro,   pok. 301, 304, 305, tel. : (32) 43 48 235, (32) 43 48 261, (32) 43 48 262, (32) 43 48 267.             

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące elementy: nazwę i rodzaj oraz adres zamierzonej rozbiórki, numer działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków; przy złożeniu wniosku obowiązuje druk dostępny na dole strony oraz w Punkcie Informacyjnym.
Wymagane załączniki:
1. Zgoda właściciela obiektu na jego rozbiórkę.
2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego.
3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.
4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
5. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumentu wymagane przepisami szczególnymi.
6. W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.
7. Ewentualnie upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (pełnomocnictwo) wraz z opłatą.
8. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
9. Dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej
10. Oświadczenie, że obiekt został wyłączony z użytkowania.

 

Opłaty

Opłata skarbowa za pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36,00 zł dokonana z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek Urzędu Miasta nr : 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 w ING Bank Śląski uwaga - nie podlegają opłacie czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,- zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę dokonywana jest w formie decyzji. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

Art. 32, art. 33 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2020r. poz. 1333 ze zm).

Uwagi

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego pozwolenia nie wymaga rozbiórka: budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych opieką konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości; obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Druki do pobrania© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.23
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij