A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy Registration for permanent or temporary residence

Kogo dotyczy

Osoba zamieszkująca na terenie miasta Żory.

Czas realizacji

W dniu zgłoszenia zameldowania w urzędzie

Wymagane dokumenty

Formularz meldunkowy oraz do wglądu:
- dowód osobisty lub paszport
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym w szczególności: wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu
- pełnomocnictwo, jeżeli osoba działa przez pełnomocnika

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

W przypadku wystąpienia przeszkód w dokonaniu zameldowania, można złożyć wniosek o wszczęcie postępowania o zameldowanie. Postępowanie kończy się wydawaniem decyzji, od której stronie przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni składane za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności,
Rozporządzenie MSWiA z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Uwagi

Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem strony internetowej obywatel.gov.pl jeżeli osoba posiada profil zaufany ePUAP lub podpis kwalifikowany. Do formularza dołącza się dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu,a w razie niemożności jego uzyskania- odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego. Obowiązek meldunkowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Druki do pobrania© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.23
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij