A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Issuing Building Permit

Kogo dotyczy

Inwestor

Czas realizacji

Do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku w urzędzie (z wyłączeniem terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu). Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, III piętro, pok. 301, tel. : (32) 43 48 261, (32) 43 48 262, (32) 43 48 267, (32) 43 48 235,

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące elementy: nazwę i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, numer działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków; przy złożeniu wniosku obowiązuje druk dostępny na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym. Wymagane załączniki: · 3 egzemplarze projektu budowlanego (do 18.09.2021r.) lub łącznie 3 egzemplarze projektu zagospodarowania terenu lub działki i 3 egzemplarze projektu architektoniczno - budowlanego  wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, ewentualnie z prawomocną decyzją środowiskową oraz uprawnienia i zaświadczenia projektantów o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. · Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz dostępny na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym) · W razie konieczności opinia dla obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać zagrożenie dla użytkowników lub dla projektów budowlanych zawierających nowe, niesprawdzone rozwiązania techniczne. · Ewentualnie upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (pełnomocnictwo) wraz z opłatą.  Ekspertyza techniczna w odniesieniu do obiektów rozbudowywanych lub przebudowywanych - Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej (odpowiednio)

Opłaty

Opłata skarbowa: 1. od pozwolenia na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: - budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł, nie więcej niż 539 zł - budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł - innego budynku – 48 zł - studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł - budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi (o długości powyżej 1 kilometra) – 2 143 zł - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km – 105 zł - innych budowli – 155 zł - urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł 2. od pozwolenia na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych – 50% stawek określonych w pkt 1 3. w przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku, 4. w przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony powyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się  na rachunek Urzędu Miasta nr : 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 w ING Bank Śląski

UWAGA - nie podlegają opłacie czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, - zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego - zwolnione z opłaty skarbowej jest pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, - zwolnione z opłaty skarbowej jest pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. - zwolnione z opłaty skarbowej jest pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę dokonywana jest w formie decyzji. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

Art. 28, art. 32, art. 33, art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2020r. poz. 1333 ze zm) - dot. pozwolenia na budowę Art. 36a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) - dot. zmiany pozwolenia na budowę
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24