A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) Entry in the Central Register and Information on Economic Activity (CEiDG)

Kogo dotyczy

Dotyczy osób fizycznych prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą jednoosobową lub formie spółki cywilnej.

Czas realizacji

Wpis dokonywany jest nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek CEIDG-1 lub numer wniosku roboczego przygotowanego na stronie www.ceidg.gov.pl

- dowód osobisty lub paszport do wglądu.


- inny dokument (dotyczy cudzoziemców)


- pełnomocnictwo w przypadku pełnomocników.

Opłaty

Opłata skarbowa: Brak

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje - w przypadku wpisów dokonanych do CEIDG po dniu 1 lipca 2011r. organem ewidencyjnym jest Minister właściwy do spraw gospodarki

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Dodatkowe informacje

Szczegółowy opis - adres www: http://www.ceidg.gov.pl

Wydział merytoryczny: Wydział Polityki Społecznej
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24