A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

wydanie zaleceń, opinii konserwatorskich Issuing conservation recommendations and opinions

 uzyskanie opinii zaleceń dla przedmiotu wniosku

Kogo dotyczy

Wnioskodawca

Czas realizacji

Brak

Wymagane dokumenty

1. Projekt planowanych działań/ zdjęcia – opcjonalnie, jeśli opinia dotyczy. 2. Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik (w oryginale lub uwierzytelnionej kopii zgodnie z art. 33 § 3 kpa) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

Opłata skarbowa - 17 zł

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zmianami)

Uwagi

Wydział merytoryczny: Miejski Konserwator Zabytków
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24