A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Podziały nieruchomości Geodetic division of real property

Kogo dotyczy

Osoba fizyczna/prawna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości bądź osoba uprawniona do reprezentowania ww. osób poprzez posiadanie stosownego pełnomocnictwa (w przypadku osób prawnych należy pamiętać o właściwej reprezentacji zgodnej z zapisem w KRS), którego oryginał należy przedłożyć do wglądu

Czas realizacji

 • przy wydawaniu postanowienia: do 30 dni – (przy wnioskach kompletnych nie wymagających dodatkowych uzupełnień) w sprawach trudnych do 2 miesięcy
 • przy wydawaniu decyzji: do 30 dni (przy wnioskach kompletnych nie wymagających dodatkowych uzupełnień) w sprawach trudnych do 2 miesięcy.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek w sprawie podziału nieruchomości
 • wstępny projekt podziału – w 4 egz. ( dla nieruchomości stanowiącej własność jednej osoby) 
 • jeden z dokumentów stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości:
  odpis z księgi wieczystej dla dzielnonej nieruchomości
  lub oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej. Oświadczenie to, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści; „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
 • opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji dzielonego obiektu budowlanego, na których przedstawiono przebieg projektowanej granicy- w przypadku gdy linia podziałowa przebiega przez obiekt.
 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków ( czy nieruchomość jest w rejestrze zabytków można sprawdzić na stronie www. geoportal. zory. pl. na warstwie zabyt.


2. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.  
 • 5 egz. ostatecznego projektu podziału z zaznaczonymi kolorem czerwonym wydzielonymi nieruchomościami oraz w tym samym kolorze powierzchnie wydzielanych działek (dla nieruchomości stanowiącej własność jednej osoby) . Dokument winien być sporządzonyprzez geodetę uprawnionego w ramach dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • 5 egz. wykaz zmian gruntowych (dla nieruchomości stanowiącej własność jednej osoby) i mapa uzupełniająca. Dokument winien być sporządzonyprzez geodetę uprawnionego w ramach dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • protokół z przyjęcia granic. Dokument winien być sporządzonyprzez geodetę uprawnionego w ramach dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej.

Opłaty

Bez opłat. (art. 2 ust. 1 pkt. 1 litera „h” ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej )

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta w Żorach, ul. Al. Wojska Polskiego 25

Podstawa prawna

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21. 08. 1997r.

Uwagi

Podział nieruchomości polega na stworzeniu nowej konfiguracji działek w dotychczasowych granicach nieruchomości, bez zmiany właściciela. Skutkiem dokonania podziału nieruchomości (nie dotyczy podziałów zrealizowanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego) jest wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Opłata adiacencka - zgodnie z art. 4 pkt 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym jej podziałem. Ustalona stawka procentowa opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości z obszaru miasta Żory, wynosi 20% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed podziałem a wartością, jaką nieruchomość ma po podziale (art. 98 a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010r., poz. 651 z późniejszymi zmianami). Podziału nieruchomości można dokonać w postępowaniu: - dwuetapowym - jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku braku planu, jeżeli nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art.93 i art.94 ustawy o gospodarce nieruchomościami), - I etap – postanowienie o możliwości podziału, - II etap – decyzja zatwierdzająca podział. - jednoetapowym - niezależnie od ustaleń planu (art.95 ustawy o gospodarce nieruchomościami), - decyzja zatwierdzająca podział
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24