A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wnioski Proposals

Kogo dotyczy

Wnioskodawcy

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca. W razie niemożności załatwienia wniosku w wyżej wymienionym terminie, organ obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę o przewidywanym terminie załatwienia sprawy. Miejsce załatwienia sprawy: Prezydent Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25, I piętro, p. 100 (sekretariat), tel. 43-48-220 Przyjęcia stron: Prezydent Miasta- poniedziałki 1500 –1700, Zastępca Prezydenta Miasta- wtorki 1200-1400, piątki 1200-1400 . Lub wskazany prze PM Żory jeden z wydziałów UM Żory lub jednostka organizacyjna miasta. Kolegium Rady Miasta Żory Rynek 9, I piętro, p.102, tel. 43-48-119, 43-48-115. Przyjęcia stron w poniedziałki 1600-1700.

Wymagane dokumenty

Wniosek w sprawie ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom ochrony własności, lepszego zaspakajania potrzeb ludności. Wymagane załączniki: W zależności od tematu wniosku.

Opłaty

Opłata skarbowa- brak
Inne opłaty- brak

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi do PM Żory.

Podstawa prawna

Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. DZ.U. z 1997, Nr 78, poz. 483. Art. 221-240, 253-256 Kodeksu postępowania administracyjnego DZ.U. z 2000 r, nr 98, poz. 1071 ze zm. Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków . DZ.U. z 2002 r, nr 5, poz. 46

Uwagi

O tym czy pismo jest skargą lub wnioskiem, decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna. Wnioski mogą być wnoszone pisemnie telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Wnioski nie zawierające imienia, nazwiska (Nazwy), oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24