A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – otwarte konkursy ofert Granting subsidies to non-governmental organizations and other eligible entities on the basis of the Act on public benefit activity and volunteerism - open competitions of proposals

Kogo dotyczy

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

Czas realizacji

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu Prezydenta Miasta o otwartym konkursie ofert. Miejsce załatwienia sprawy: Biuro Rady Miasta, Żory Rynek 9,II piętro, p. 211 tel: 43-48-119; 43-48-115.

Wymagane dokumenty

Oferta realizacji zadania publicznego zgodna ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Oświadczenie do oferty.


Wzór oferty oraz oświadczenia dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miasta Żory.

Opłaty

  • Opłata skarbowa – brak.  
  • Inne opłaty – brak.

Tryb odwoławczy

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna

Art. 3 - 5 oraz art. 11-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Uwagi

- Dodatkowo wymagane dokumenty mogą zostać określone w ogłoszeniu Prezydenta Miasta o otwartym konkursie ofert w zależności od rodzaju zadania. - Szczegółowe warunki konkursu zawarte są każdorazowo w ogłoszeniu Prezydenta Miasta o otwartym konkursie ofert, które zamieszcza się z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta. - Decyzję dotyczącą wyboru najkorzystniejszych ofert i wysokości udzielonej dotacji podejmuje Prezydent Miasta Żory w drodze Zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która jest powoływana zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie. Wydział merytoryczny: Biuro Rady Miasta, Żory Rynek 9, II piętro, p.211 tel: 32/43-48-119; 43-48-115
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24