A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Kogo dotyczy

Osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Czas realizacji

Do 30 dni

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
Decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne

Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł (wydawane na wniosek przedsiębiorcy)Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą wartość opłaty).Opłata podstawowa roczna za:- zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,- zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł, - zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Tryb odwoławczy

Do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2132, Art.65, ust.1, pkt.2)
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1466 z późn. zm.)
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24