A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Notification of a change in the use of a civil structure or a part of it

Kogo dotyczy

Wnioskodawca

Czas realizacji

Do 30 dni od dnia zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące elementy: dotychczasową funkcję obiektu oraz planowaną funkcję obiektu, adres inwestycji, numer działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym.
3 egzemplarze:
 opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
 zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno - użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi i ew. z odpowiednimi uzgodnieniami oraz opiniami rzeczoznawców;
 oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz dostępny na stronie internetowej oraz Punkcie Informacyjnym);
 Ekspertyza techniczna wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
 Dla inwestycji, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia zgłoszenia jest w formie decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2020r. poz. 1333 ze zm).

Uwagi

- Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. - Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. - Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest związana z koniecznością wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – w takiej sytuacji należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. - Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części: - wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, - narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) - może spowodować niedopuszczalne: - zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, - pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, - pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, - wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Wydział merytoryczny: Wydział Urbanistyki i Architektury

Druki do pobrania

© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.23
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij