A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Udzielenie wsparcia organizacjom pożytku publicznego w formie dotacji na realizację zadań z zakresu promocji miasta Żory Granting support to public benefit organizations in the form of subsidies for the implementation of tasks aimed at promoting the town of Żory

Wspieranie przedsięwzięć mających na celu promocję Miasta Żory.

Kogo dotyczy

Podmiotów działających na terenie Gminy Miejskiej Żory, niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących cel publiczny związany z wypełnianiem zadań Miasta Żory, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Czas realizacji

Dotacji udziela się na pisemny wniosek ww. podmiotów, składany Prezydentowi Miasta Żory. Decyzja Prezydenta Miasta Żory w sprawie przyznania lub odmowy udzielania dotacji zapada w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Wymagane dokumenty

1. Statut Stowarzyszenia;
2. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok poprzedni;
3. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna

Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Uchwała Nr 582/LIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Żory inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o wolontariacie.

Dodatkowe informacje

Decyzję dotyczącą przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Żory w drodze Zarządzenia. Wnioski rozpatruje: Biuro Promocji, Kultury i Sportu, Rynek 9, I piętro, p. 104, tel. 32 43 48 176, 32 43 48 195, 32 43 48 194.

© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7