A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Udostępnianie informacji, wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego Providing access to information, extracts and excerpts from the cadastral database

Kogo dotyczy

Wnioskodawcy

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki.

Szczegółowe informacje: Urząd Miasta Żory, ul. Aleja Wojska Polskiego 25, parter pok. 7, tel. 32 43 48 216

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Druk do pobrania poniżej oraz w biurze obsługi klienta.

Opłaty

Opłata naliczana zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Opłata za wypisy płatna na konto: Urząd Miasta Żory nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

- art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne


- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

Uwagi

Wypisy są wydawane na wniosek właściciela gruntu lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie. W przypadku, gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem, wówczas należy dokładnie określić, do jakich celów będą używane dane podmiotowe i potwierdzić, że nie będą one używane do innych celów.
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24