A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Pozwolenia na prowadzenie robót budowalnych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego Permit to carry out construction works in the area entered in the register of monuments of the historic urban plan

UZYSKANIE POZWOLENIA WŁAŚCIWEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ LUB JAKO ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA/ POZWOLENIA NA BUDOWĘ W WYDZIALE URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Kogo dotyczy

Wnioskodawcy

Czas realizacji

30 dni/ 60 dni ZGODNIE Z KPA

Wymagane dokumenty

1.projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek (lub inny rodzaj dokumentacji):
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę prowadzącą  roboty budowlane, architektoniczne właściwych kwalifikacji lub oświadczenie, że osoba prowadząca prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane, architektoniczne zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem – dokument potwierdzający jego prawo do występowania w sprawie (pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł) lub/i zgodę na prowadzenie prac (umowa użyczenia, umowa najmu itp.).

Opłaty

82 zł / za wydanie pozwolenia ewentualnie  za wniesione pełnomocnictwa 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem tutejszego organu,  do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia.

Podstawa prawna

1. art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 282 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018r. Poz. 1609).

Uwagi

Wydział merytoryczny: Miejski Konserwator Zabytków
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7