A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zgłoszenie robót budowlanych Notification on construction works

Kogo dotyczy

Inwestor

Czas realizacji

Do 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.

Wymagane dokumenty

 
Wniosek zawierający następujące elementy: nazwę inwestycji, rodzaj robót, adres inwestycji, numer działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków, rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót, termin rozpoczęcia robót. W przypadku zgłoszenia instalacji gazowej wewnętrznej i na zewnątrz użytkowanego budynku - 3 egzemplarze projektu budowlanego (do 18.09.2021r.) lub 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki (lub terenu) i 3 egzemplarze projektu architektoniczno - budowlanego. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym.
Wymagane załączniki:
• Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz dostępny na stronie internetowej urzędu lub w Punkcie Informacyjnym),
• 3 egz. szkicu, ewentualnie rysunków odpowiednich do zakresu wniosku,
• 3 egz. aktualnych map z określeniem zakresu wniosku. Ewentualnie prawomocna decyzja środowiskowa – zgodnie z wymogami przepisów szczególnych,
• Ewentualne uzgodnienie z dysponentami mediów w przypadku kolizji lub zbliżenia się do innych sieci uzbrojenia terenu.

Opłaty

91,00 zł za inwestycję dotyczącą realizacji instalacji gazowej wewnętrznej i na zewnątrz istniejącego budynku o funkcji innej niż mieszkalna.

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych dokonywana jest w formie decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

 
Art. 29 ust. 3 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).

Uwagi

· Zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. · Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. · Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, · Organ wnosi sprzeciw jeżeli: - zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, - budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy, - zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego (na 180 dni) w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. · Organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia , jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: - zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, - pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, - pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, - wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Wydział merytoryczny: Wydział Urbanistyki i Architektury
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3