A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Nadanie na wniosek numeru PESEL

Kogo dotyczy Who is affected

O nadanie numeru PESEL wystąpić mogą cudzoziemcy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL.

Czas realizacji Lead time

Numer PESEL nadawany jest bez zbędnej zwłoki. Po rozpatrzeniu wniosku i zakończeniu procedury, wnioskodawcy wydawane jest zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL w formie wskazanej we wniosku.

Wymagane dokumenty Required Documents

1. wypełniony i podpisany „Wniosek o nadanie numeru PESEL”,
2. dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

3. dokument potwierdzający dane wskazane w pkt 3-5 wniosku. 
W przypadku składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o nadanie nr PESEL,

- dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

Opłaty Fees

Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL.
W przypadku gdy osoba wnioskująca o nadanie numeru PESEL działa przez pełnomocnika - 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Brak.

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Uwagi Comments

Wniosek składa się w formie pisemnej. Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi posiadania numeru PESEL składa wniosek o nadanie numeru PESEL w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku - w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy - wniosek składa się w organie gminy właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej, która go obliguje do uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij