A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zgłoszenie rozbiórki obiektu Notification of the demolition of a civil structure

Kogo dotyczy

Inwestor

Czas realizacji

Do 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót rozbiórkowych.

Wymagane dokumenty

 Wniosek zawierający następujące elementy: nazwę i rodzaj oraz adres zamierzonej rozbiórki, numer działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków. Dane charakterystyczne obiektu, tj. wysokość oraz odległości od granicy sąsiednich nieruchomości. Rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót. Termin rozpoczęcia robót. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym.
Wymagane załączniki:
· 3 egz. szkicu, ewentualnie rysunków odpowiednich do zakresu wniosku,
· Aktualna mapa z oznaczeniem obiektu/obiektów (lub jego części) przewidzianych do rozbiórki.
· Oświadczenie, że obiekt został wyłączony z użytkowania

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia zgłoszenia rozbiórki dokonywana jest w formie decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia rozbiórki. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

 
Art. 30 ust. 5, art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).

Uwagi

Zgłoszenia rozbiórki wymagają: - budynki i budowle – niewpisane do rejestru zabytków oraz nieobjęte opieką konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości; - obiekty i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki. · Zgłoszenia rozbiórki należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót rozbiórkowych. Do wykonania rozbiórki można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. · Organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, jeżeli rozbiórka tych obiektów: - może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub - wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką. Wydział merytoryczny: Wydział Urbanistyki i Architektury
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3