A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich lub restauratorskich Permit to carry out construction works and conservation or restoration works

Uzyskanie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na wnioskowany zakres działań dla wykonania prac lub jako wymagany załącznik do zgłoszenia, pozwolenia na budowę w Wydziale Urbanistyki i Architektury

Kogo dotyczy

Wnioskodawca

Czas realizacji

30 dni / 60 dni  ZGODNIE Z KPA

Wymagane dokumenty

1.Projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na budynek/obiekt znajdujący się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków tj. na układzie urbanistycznym Starego Miasta Żory oraz program prac konserwatorskich i/lub restauratorskich (2 egz)
2.Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą pracami budowlanymi, konserwatorskimi i/lub pracami restauratorskimi kwalifikacji do kierowania odpowiednio tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywania, w przypadku gdy osoba ta nie będzie wyłaniana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 3.Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik (w oryginale lub uwierzytelnionej kopii zgodnie z art. 33 § 3 kpa) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

82 zł /za wydanie pozwolenia/ ewentualnie za załączone pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy

 Od decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania, za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków, do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, wniesione w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

art. 36 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2020 r., poz. 282 z późniejszymi zmianami).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z DNIA 22 sierpnia 2018 R. W SPRAWIE PROWADZENIA PRAC KONSERWATORSKICH, PRAC RESTAURATORSKICH I BADAŃ KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW ALBO NA LISTĘ SKARBÓW DZIEDZICTWA ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH, BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH I INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, A TAKŻE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH I POSZUKIWAŃ ZABYTKÓW (Dz. U. z 2018r. Poz. 1609).

Uwagi

Wydział merytoryczny: Miejski Konserwator Zabytków
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3