A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Entry in the register of entrepreneurs operating vehicle testing stations

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Czas realizacji

Do 7 dni.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Wymagane załączniki:
- Dokument określający status jednostki, będącej osobą prawną lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostką organizacyjną, albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej.
- Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność, za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub za przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
- Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego, iż nie jest w stosunku do przedsiębiorcy prowadzone postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.
- Poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Poświadczenie wydaje w drodze decyzji Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.
- Wykaz uprawnionych diagnostów wraz z kserokopią uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych, wydanego na podstawie przepisów w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.
- Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej.
- Oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą oraz znane i spełnia przedsiębiorca warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym.
Oświadczenie powinno również zawierać:
- firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. Dokumenty do wglądu: Dokument stwierdzający tożsamość osoby w przypadku wpisu do rejestru osoby fizycznej.

Opłaty

Opłata skarbowa: 412zł – opłata za wpis do rejestru Opłatę skarbową należy uiścić w opłatomacie Urzędu Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389.
Inne opłaty: Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami)

Uwagi

Przedsiębiorca musi ponadto posiadać wyposażenie kontrolno pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań i zatrudniać uprawnionych diagnostów. Wpis określa rodzaj stacji i zakres wykonywanych przez nią badań technicznych. Wyróżnia się następujące rodzaje stacji: podstawowe stacje kontroli pojazdów - w zakresie: a) okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c, b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1a, c) badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego; Okręgowe stacje kontroli pojazdów - w zakresie: a) okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów, b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit.a. Badanie techniczne w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wydział merytoryczny:

Druki do pobrania

© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3