A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Kogo dotyczy Who is affected

Przedsiębiorcy

Czas realizacji Lead time

Do 7 dni.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Wymagane załączniki:
- Dokument określający status jednostki, będącej osobą prawną lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostką organizacyjną, albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej.
- Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność, za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub za przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
- Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego, iż nie jest w stosunku do przedsiębiorcy prowadzone postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.
- Poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Poświadczenie wydaje w drodze decyzji Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.
- Wykaz uprawnionych diagnostów wraz z kserokopią uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych, wydanego na podstawie przepisów w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.
- Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej.
- Oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą oraz znane i spełnia przedsiębiorca warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym.
Oświadczenie powinno również zawierać:
- firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. Dokumenty do wglądu: Dokument stwierdzający tożsamość osoby w przypadku wpisu do rejestru osoby fizycznej.

Opłaty Fees

Opłata skarbowa: 412zł – opłata za wpis do rejestru Opłatę skarbową należy uiścić w opłatomacie Urzędu Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389.
Inne opłaty: Brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna Legal basis

Art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami)

Uwagi Comments

Przedsiębiorca musi ponadto posiadać wyposażenie kontrolno pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań i zatrudniać uprawnionych diagnostów. Wpis określa rodzaj stacji i zakres wykonywanych przez nią badań technicznych. Wyróżnia się następujące rodzaje stacji: podstawowe stacje kontroli pojazdów - w zakresie: a) okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c, b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1a, c) badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego; Okręgowe stacje kontroli pojazdów - w zakresie: a) okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów, b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit.a. Badanie techniczne w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wydział merytoryczny:

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij