A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Granting of permit to perform the occupation of road transport operator

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność z zakresu transportu drogowego.

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie licencji zawierający następujące informacje:
1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania,
2. adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
3. informacje o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG albo nr w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS,
4. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
5. określenie rodzaju transportu drogowego,
6. określenie rodzaju i liczbę pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego,
7. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust 1 rozporządzenia (WE) nr1071/2009 albo osoby , o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
8. określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Wymagane załączniki:
1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem” oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki , o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
3. Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy.
4. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2.
5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia.
6. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem drogowym lub uprawnionej na mocy umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w artb6 ust. 1 lit a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione  w art. 5 ust. 2a

7.oświadczenia tych osób o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. .b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze  naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
8. Wykaz pojazdów samochodowych.

Dokumenty do wglądu:
1. Certyfikat kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej.

Opłaty

1. Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
2. Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Uwagi

1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony. 2. Posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej:9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,5 000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy. 3. Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje wypis lub wypisy z tego zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie zezwolenia, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury Miejskiej– Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3