A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Kogo dotyczy Who is affected

Osoba, której dowód osobisty został utracony lub uszkodzony.

Czas realizacji Lead time

1.Osoba, która dokonała osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w organie dowolnej gminy a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu konsulowi Rzeczpospolitej Polskiej, otrzymuje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. 2.Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie. 3.Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia. 4.Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Wymagane dokumenty Required Documents

1.Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
2.Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego osobiście w organie dowolnej gminy, należy załączyć uszkodzony dowód osobisty.
3.Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego w formie elektronicznej lub placówce konsularnej RP, uszkodzony dowód osobisty przekazuje się pocztą lub osobiście.

Opłaty Fees

Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Podstawa prawna Legal basis

Art. 47 i 48 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.,poz. 653 ze zmianami),Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020r., poz. 31) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096).

Uwagi Comments

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenie na Policji kradzieży dowodu osobistego, będzie skutkowało unieważnieniem dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonac za pomocą: - dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty, przy czym zawiadomienie składane w formie dokumentu elektronicznego powinno zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty. - usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, zgłoszenie to powoduje automatycznie unieważnienie dowodu osobistego. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. W przypadku odnalezienia utraconego dowodu osobistego nie można się nim posługiwać.

E-formularz E-Form

Druki do pobrania Forms for download

© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij