A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Zakup gruntu będącego własnością Gminy Żory w drodze przetargu

Kogo dotyczy Who is affected

Osoby fizyczne lub prawne.

Czas realizacji Lead time

Około czterech miesięcy ze względu na konieczność zachowania terminu wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, IV piętro, pok. 410 tel. 32 4348246

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o zakup gruntu.
Wymagane załączniki:
1 x aktualna mapa zasadnicza,
dane z dowodu osobistego (nr dowodu, imiona rodziców, PESEL),
nr NIP,
nr telefonu.

Opłaty Fees

Brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Można złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu gminy tj. Prezydenta Miasta Żory lub do Wojewody Śląskiego.

Podstawa prawna Legal basis

- Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
- Art. 20 ust. 1-4, art. 35, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

Dodatkowe informacje Additional Information

Przy spisaniu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów opłaty notarialnej, sądowej oraz opłat związanych z wpisem prawa własności do księgi wieczystej.
Wydział merytoryczny: Wydział Skarbu Miasta
© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5