A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich lub restauratorskich

Uzyskanie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na wnioskowany zakres działań dla wykonania prac lub jako wymagany załącznik do zgłoszenia, pozwolenia na budowę w Wydziale Urbanistyki i Architektury

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca

Czas realizacji Lead time

30 dni / 60 dni  ZGODNIE Z KPA

Wymagane dokumenty Required Documents

1.Projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na budynek/obiekt znajdujący się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków tj. na układzie urbanistycznym Starego Miasta Żory oraz program prac konserwatorskich i/lub restauratorskich (2 egz)
2.Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą pracami budowlanymi, konserwatorskimi i/lub pracami restauratorskimi kwalifikacji do kierowania odpowiednio tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywania, w przypadku gdy osoba ta nie będzie wyłaniana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 3.Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik (w oryginale lub uwierzytelnionej kopii zgodnie z art. 33 § 3 kpa) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty Fees

82 zł /za wydanie pozwolenia/ ewentualnie za załączone pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy Appeal mode

 Od decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania, za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków, do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, wniesione w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna Legal basis

art. 36 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2020 r., poz. 282 z późniejszymi zmianami).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z DNIA 22 sierpnia 2018 R. W SPRAWIE PROWADZENIA PRAC KONSERWATORSKICH, PRAC RESTAURATORSKICH I BADAŃ KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW ALBO NA LISTĘ SKARBÓW DZIEDZICTWA ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH, BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH I INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, A TAKŻE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH I POSZUKIWAŃ ZABYTKÓW (Dz. U. z 2018r. Poz. 1609).

Uwagi Comments

Wydział merytoryczny: Miejski Konserwator Zabytków

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij