A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Świadczenia pieniężne żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe - Refundacja utraconych dochodów

Kogo dotyczy Who is affected

Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy lub osób przeniesionych do rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe

Czas realizacji Lead time

Do 7 dni Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych UM Żory pokój 208 budynek przy ul. Rynek 9 tel. 4348-170

Wymagane dokumenty Required Documents

Podanie żołnierza o refundacje utraconych zarobków, w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Wymagane załączniki:
-Zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbyciu ćwiczeń wojskowych z kwotą otrzymanego uposażenia,
-zaświadczenie z zakładu pracy o kwocie wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielona przez 90 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, lub -zaświadczenie z urzędu skarbowego o kwocie dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 360 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych,

Dokumenty do wglądu:
- Dowód osobisty
- Książeczka wojskowa

Opłaty Fees

Zwolnione z opłat

Tryb odwoławczy Appeal mode

n/d

Podstawa prawna Legal basis

Art.119a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity) Dz.U z 2004, Nr 241poz. 2416 z póżn .zmn. -§8.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. (Dz. U z dnia 29 lutego 2000r. Nr 13, poz 155).

Dodatkowe informacje Additional Information

W skład kwot wynagrodzenia albo dochodu, nie wchodzą:
1) obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych organów na podstawie odrębnych przepisów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i zobowiązań podatkowych,
2) premie, nagrody i inne świadczenia lub dodatki finansowe albo wartość świadczeń otrzymywanych w naturze, przysługujących żołnierzowi na podstawie odrębnych przepisów lub umów, a także wyroków sądowych lub decyzji administracyjnych.
Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Kryzysowego
© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5