Zgłoszenie rozbiórki obiektu

Kogo dotyczy

Inwestor

Czas realizacji

Do 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót rozbiórkowych.

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące elementy: nazwę i rodzaj oraz adres zamierzonej rozbiórki, numer działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków. Dane charakterystyczne obiektu, tj. wysokość oraz odległości od granicy sąsiednich nieruchomości. Rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót. Termin rozpoczęcia robót. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym.
Wymagane załączniki:
· 3 egz. szkicu, ewentualnie rysunków odpowiednich do zakresu wniosku,
· Aktualna mapa z oznaczeniem obiektu/obiektów (lub jego części) przewidzianych do rozbiórki.
· Oświadczenie, że obiekt został wyłączony z użytkowania

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia zgłoszenia rozbiórki dokonywana jest w formie decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia rozbiórki. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 5, art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

Dodatkowe informacje

Zgłoszenia rozbiórki wymagają:
- budynki i budowle – niewpisane do rejestru zabytków oraz nieobjęte opieką konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości;
- obiekty i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

· Zgłoszenia rozbiórki należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót rozbiórkowych. Do wykonania rozbiórki można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
· Organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, jeżeli rozbiórka tych obiektów:
- może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
- wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
Wydział merytoryczny: Wydział Urbanistyki i Architektury

Dokumenty do pobrania

© 2019 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.3.360.1608
baza: 1.4.0