Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kogo dotyczy

Obywatele

Czas realizacji

Do 30 dni

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający:
1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
2. Przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany,
3. Określenie nieruchomości (lub opis terenu), których dotyczy wniosek,
4. Kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Opłaty

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 17 zł. Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej. Jeżeli w toku prowadzonej sprawy związanej z przyjęciem pełnomocnictwa, organ dokonuje potwierdzenia składanej przez stronę kopii dokumentu za zgodność z oryginałem, należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł za każdą stronę.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje

E-formularz

© 2019 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.3.360.1608
baza: 1.4.0