A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawcy

Czas realizacji Lead time

Bez zbędnej zwłoki. Szczegółowe informacje: Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, parter pok. 7, tel. 32 43 48 216

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków. Druk do pobrania na stronie internetowej i w biurze obsługi klienta.

Opłaty Fees

Opłata naliczana zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). Opłata za wypisy płatna na konto Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25 Nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389

Tryb odwoławczy Appeal mode

Podstawa prawna Legal basis

Art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje Additional Information

Wypisy są wydawane na wniosek właściciela gruntu lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie. W przypadku, gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem, wówczas należy dokładnie określić, do jakich celów będą używane dane podmiotowe i potwierdzić, że nie będą one używane do innych celów.

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5