Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Kogo dotyczy

Inwestor

Czas realizacji

Do 30 dni od daty złożenia wniosku w urzędzie

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące elementy: nazwę i rodzaj oraz adres inwestycji, numer działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków. Wniosek można być sporządzić samodzielnie lub wykorzystać druk dostępny na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym.
Wymagane załączniki:
- Kopia przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę
- Zgoda poprzedniego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, na przeniesienie decyzji na rzecz nowego inwestora,· Oświadczenie nowego inwestora (wnioskodawcy) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz dostępny na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym),
- Oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji.
- Dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej.

Do wglądu: Dziennik budowy.

Opłaty

Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę - decyzje dotyczące budownictwa mieszkaniowego są zwolnione z opłaty skarbowej. W przypadku pozostałych decyzji należy uiścić opłatę skarbową w wys. 90,00 z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta nr : 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 w ING Bank Śląski.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania pozytywnej decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę dokonywana jest w formie decyzji. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U.z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

Dodatkowe informacje

Wydział merytoryczny: Wydział Urbanistyki i Architektury

Dokumenty do pobrania

© 2019 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.3.360.1608
baza: 1.4.0