Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Kogo dotyczy

Wnioskodawca

Czas realizacji

Do 30 dni od dnia zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące elementy: dotychczasową funkcję obiektu oraz planowaną funkcję obiektu, adres inwestycji, numer działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym. 3 egzemplarze:
- opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
-zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno - użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi i ew. z odpowiednimi uzgodnieniami oraz opiniami rzeczoznawców;
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz dostępny na stronie internetowej oraz Punkcie Informacyjnym);
- zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

· Ekspertyza techniczna wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
· Dla inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia zgłoszenia jest w formie decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2018r. poz. 1202 ze zm).

Dodatkowe informacje

- Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.
- Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
- Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest związana z koniecznością wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – w takiej sytuacji należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.
- Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
- wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
- narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) - może spowodować niedopuszczalne:
- zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Wydział merytoryczny: Wydział Urbanistyki i Architektury

Dokumenty do pobrania

© 2019 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.3.360.1608
baza: 1.4.0