A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie

Kogo dotyczy Who is affected

Osób spełniających jednocześnie wszystkie kryteria:
1. mieszkańców Gminy Miejskiej Żory;
2. zawodników, którzy osiągnęli wynik sportowy kwalifikujący do uzyskania stypendium w kategoriach od juniorów do seniorów;
3. zawodników, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 40 roku życia;
4. zawodników osiągających wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich określone w przedmiotowej Uchwale;
5. zawodników wypełniających wzorowo obowiązki zawodnika określone regulaminem klubu sportowego, którego jest reprezentantem.

Czas realizacji Lead time

Wniosek, można złożyć w następujących terminach: 1. do 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy – w zakresie przyznania zawodnikowi stypendium obejmującego okres I-go półrocza roku budżetowego miasta Żory; 2. do 30 czerwca roku kalendarzowego, którego wniosek dotyczy – w zakresie przyznania zawodnikowi stypendium obejmującego okres II-go półrocza roku budżetowego miasta Żory

Wymagane dokumenty Required Documents

1. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe za okres odpowiednio półrocza lub roku poprzedzającego moment składania wniosku.
2. Oświadczenie klubu, że zawodnik jest objęty programem szkolenia.
3. Imienny wykaz proponowanych do stypendium zawodników/zawodniczek.
4. Dane osobowe zawodnika, dla którego klub występuje o stypendium.
5. Inne dokumenty i informacje niezbędne wg zarządu klubu/stowarzyszenia do uzasadnienia o przyznanie stypendium dla zawodnika lub zespołu.

Opłaty Fees

Brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna Legal basis

Uchwała Nr 82/VII/11 Rady Miasta Żory z dnia 28.04.2011 r., Uchwała Nr 115/X/11 Rady Miasta Żory z dnia 14 lipca 2011 r. oraz Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 z 2010 r. późn. zm.).

Dodatkowe informacje Additional Information

Decyzję dotyczącą przyznania stypendium podejmuje Prezydent Miasta Żory w drodze Zarządzenia.
Wydział merytoryczny: Biuro Promocji, Kultury i Sportu, Al. Wojska Polskiego 25, III piętro, p. 312, tel. 32 43 48 295.

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6