A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Deklaracja na podatek leśny

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek leśny.

Kogo dotyczy Who is affected

Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Czas realizacji Lead time

Deklarację na podatek leśny składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Wymagane dokumenty Required Documents

DL-1 - deklaracja na podatek leśny
DL-1/A - część uzupełniająca dane o nieruchomościach leśnych
DL-1/B - część uzupełniająca dane o zwolnieniach w podatku leśnym (w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu)

Opłaty Fees

Brak opłat

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odwołanie od decyzji wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r., poz. 562 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800)

Dodatkowe informacje Additional Information

E-formularz E-Form

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5