A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydawanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy Granting of permit to place advertisements in the road lane

Kogo dotyczy

Osoba lub firma starająca się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Czas realizacji

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania /art. 35 kpa/. 

Wymagane dokumenty

Wniosek (podanie) powinien zawierać następujące informacje:
1. Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
2. Treść reklamy umieszczonej w pasie drogowym;
3. Wymiary, powierzchnia reklamy umieszczonej  w pasie drogowym;

5. Okres zajęcia pasa drogowego;
4. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
     lokalizowanych w wyniku ustawienia reklamy;

Do wniosku dołącza się:

Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem umieszczenia reklamy,

Szata graficzna reklamy, sposób zamocowania, z podaniem wymiarów reklamy umieszczanej
w pasie drogowym,

Decyzja na zezwalająca na lokalizację reklamy w pasie drogowym,

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności   
    Gospodarczej, pełnomocnictwa dla osób składających wniosek o wydanie zezwolenia.

Opłaty

1. Wydanie zezwolenia jest zwolnione z pobrania opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 8,9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
2. Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały
Nr 270/XVIII/20 Rady Miasta Żory z dnia 28.05.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2020 r. poz. 4411).

 Opłatę naliczoną w zezwoleniu należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25 lub przelewem na konto Urzędu Miasta Żory, ING Bank Śląski CBK Bielsko-Biała Nr 95105010701000002213477389.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia zezwolenia. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2015 r.
w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, Uchwała Nr 270/XVIII/20 Rady Miasta Żory z dnia 28.05.2020 r. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury Miejskiej - Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3