A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Zmiana imienia lub nazwiska

Kogo dotyczy Who is affected

Osoby chcące zmienić imię lub nazwisko

Czas realizacji Lead time

Decyzję w sprawie zmiany imienia lub nazwiska wydaje się bez zbędnej zwłoki, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - do dwóch miesięcy od chwili złożenia wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek zawierający dane Wnioskodawcy (imię, nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, PESEL) oraz uzasadnienie wnioskowanej zmiany. Dokumenty do wglądu: - dowód osobisty lub paszport.

Opłaty Fees

Opłata skarbowa: Decyzja - 37 zł, Opłatę można uiścić bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory, Rynek 9 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Aleja Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389. Inne opłaty: brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Strona niezadowolona z wydanej decyzji może w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żorach wnieść odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach. Odwołanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.10)

Dodatkowe informacje Additional Information

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka. Do zmiany tej wymagana jest zgoda drugiego rodzica, a jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko. Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka lub imienia powinna zostać wyrażona osobiście przed Kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5