A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Kogo dotyczy Who is affected

Osoby fizyczne

Czas realizacji Lead time

Termin załatwienia: Niezwłocznie, w dniu złożenia oświadczenia Forma załatwienia: Kierownik USC sporządza protokół o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa. Do aktu małżeństwa zostaje dołączona wzmianka dodatkowa o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

Wymagane dokumenty Required Documents

Dokumenty do wglądu: - dowód osobisty

Opłaty Fees

Opłatę skarbową w wysokości 11 zł uiszcza się na konto Urzędu Stanu Cywilnego w Żorach: - bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory, Rynek 9 lub - na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 89

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna Legal basis

Art. 90 z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2064 ), Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.682)

Dodatkowe informacje Additional Information

Oświadczenie może złożyć tylko małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko. Oświadczenie to może być złożone w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Po upływie tego terminu powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa możliwy jest wyłącznie w trybie administracyjnej zmiany nazwiska. Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli małżeństwo zawarte było w Żorach. W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest do właściwego USC, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki o powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.1.0, baza: 1.4.6